Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Vuosikokouksen tuotto nuorten kesäleirille 2020

Oulussa viime kesäkuussa järjestetyn Suomen Lions-liiton vuosikokouksen tuotto oli kulujen jälkeen noin 7 000 euroa. Se on päätetty antaa kesällä 2020 järjestettävän nuorten kansainvälisen leirin perusrahoitukseen.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Jouko Lampinen kertoo, että kohteen löytyminen oli helppo, sillä Lions-toiminnan yksi tärkeä kohde ovat nimenomaan nuoret.

– Halusimme kohdentaa tukemme nuorisoon ja heidän kansainvälistymiseensä. Leiritoiminta on osa nuorisovaihtoa ja leirin lisäksi siihen kuuluu myös perheessä oleskelua. Näin sekä Suomeen tuleva nuori että perheessä oleva nuori pääsevät tutustumaan muihin maihin ja niiden kulttuuriin.

I-piirin piirikuvernööri Jari Hautalan mielestä vuosikokousorganisaation tuki on hieno ele piirin kaikille 54 klubille.

– Suo­men lionsklu­bit tu­ke­vat yh­teis­vas­tuul­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­viä kan­sain­vä­li­siä lei­re­jä ja tällainen vuosikokousorganisaation tuki auttaa verrattomasti leirin järjestämistä. Nuorisoleirihän kokoaa 17-21-vuotiaita nuoria Suomeen vuosittain 140-160. Meidän piirissämme eli  Perämereltä Venäjän rajalle ulottuvalla alueella nuoria on leirillä ja perheissä vuosittain noin 35-40. Edellisen kerran kesäleiri järjestettiin alueellamme kesällä 2017.

Vaihtoa jo yli 50 vuotta

  • Kan­sain­vä­li­nen Lions-nuo­ri­so­vaih­to­toi­min­ta alkoi Suo­mes­sa vä­hi­tel­len ja sitä alet­tiin hoi­taa or­ga­ni­soi­dus­ti 1960-lu­vul­la, jol­loin vuon­na 1966 va­lit­tiin en­sim­mäi­nen nuo­ri­so­vaih­to­joh­ta­ja.
  • Viime vuo­si­na Suo­mes­ta on läh­te­nyt noin 200 nuor­ta ja tänne on saa­pu­nut 140-160 nuor­ta. Suo­mes­sa jär­jes­te­tään ta­val­li­ses­ti 4-5 kan­sain­vä­lis­tä lei­riä ke­säs­sä.
  • Nuo­ri­so­vaih­to on lionsklu­bien ak­ti­vi­teet­ti.  Klu­bit hy­väk­sy­vät ja ”lä­het­tä­vät” nuo­ren vaih­toon ja jär­jes­tä­vät per­heo­les­ke­lu­mah­dol­li­suu­den Suo­meen saa­pu­vil­le nuo­ril­le.  Ta­val­li­ses­ti lä­het­tä­vä klubi tukee nuo­ren mat­kaa ta­lou­del­li­ses­ti erik­seen so­vit­ta­val­la mää­räl­lä.
  • Eet­ti­sis­tä syis­tä lionsklu­bin jä­se­nen lap­sel­le täl­lais­ta tukea ei voida mak­saa.

Lisätietoja: Vuosikokousorganisaation päätoimikunnan puheenjohtaja Jouko Lampinen, p. 0500 586072